ALGEMENE LEDENVERGADERING 26 MAART J.L.

28 - 03 - 2018

De algemene ledenvergadering van de GSV werd goed bezocht en het was een leuke en zinvolle vergadering.
De voorzitter opende vergadering en gaf en compliment aan de vele vrijwilligers van onze vereniging.
Hij gaf de leden mee dat het bestuur niet wil beloven wat ze doen maar doen wat ze beloven.
Tevens zei hij dat we binnen de vereniging niet moeten denken in problemen maar in oplossingen.
Verder kunt u alles terug lezen in de notulen van deze vergadering.
Daarna kwamen de notulen aan bod die met enkele correcties werden goedgekeurd.
Het jaarverslag van de secretaris werd ongewijzigd goedgekeurd.
De kascontrole commissie had wel enkele aanmerkingen maar keurde de financi
ële stukken wel goed en verleende de penningmeester decharge en dit werd door de vergadering over genomen.
Op de begroting waren enkele aanmerkingen maar ook deze werd goedgekeurd.
Daarna volgde punt 8 van de vergadering de jubilarissen, er waren er vier, Jaap de Wit 50 jaar, Ies Roeland 40 jaar, Kees Helling 40 jaar en Teunis Klop 25 jaar.
Jaap de Wit werd toegesproken door Wim Kant en hij kreeg een standaard omdat hij geen COVS lid meer is, maar nog wel steeds lid van de GSV.
Ies Roeland werd toegesproken door zijn vriend en onze erevoorzitter Cees Duijzer en die spelde de COVS speld op.
Kees Helling werd toegesproken door Wim Ippel die bij zijn eerste wedstrijd door hem begeleid was, hij spelde de COVS speld op.
Teunis Klop werd toegesproken door Wim v.d. Berg die samen met hem in de OSC zat, Wim spelde de COVS speld op.
Natuurlijk kregen ze ook alle vier een boeket bloemen aangeboden voor het thuisfront.
Daarna kwam er voor Johan Heijkoop een verrassing want hij kreeg de zilveren scheidsrechter van de COVS.
Zijn vrouw Marijke wist er wel van maar had het voor hem geheim gehouden, hij werd toegesproken door Wim Ippel en buiten de speld was er natuurlijk ook voor Marijke een boeket bloemen.
Het bestuur wilde Ron Coll
é benoemen tot erelid maar daar moet eerst de vergadering mee instemmen en dat werd unaniem goedgekeurd.
Wim Kant sprak hem toe met de opsomming wat Ron allemaal heeft gedaan en wat hij nog doet voor onze vereniging. Ook voor hem een mooie standaard en natuurlijk voor zijn vrouw een boeket bloemen, uiteraard was hij blij verrast met deze benoeming.
Hierna was het tijd voor de van Brouwershaventrofee en daarvoor moeten de leden tien spelregelvragen beantwoorden. Er waren vier leden die er negen goed hadden en na een barrage met Arie Verhoef, Sjors de Jong, Henri ’t Lam en Ies Roeland werd laatstgenoemde de winnaar.
Na de pauze werd de contributie en donatie voor 2019 vastgesteld en ook deze werd unaniem vastgesteld.
De zilveren fluit werd dit jaar uitgereikt aan Els v.d. Berg. Dit kleinood wordt ieder jaar uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de GSV.
Helaas dit jaar voor het eerst sinds jaren een lid die voorgedragen werd voor royement, ook daar stemde de vergadering mee in.
Tegen de bestuursleden die verkozen konden worden waren geen tegenkandidaten ingediend.
Wim Kant werd verkozen tot voorzitter, Wim v.d. Berg is de nieuwe secretaris, Jan van Bruchem werd herkozen als penningmeester. Verder werden Johan Luiken en Jochem van Akooij gekozen tot bestuurslid, Anton Blom was niet herkiesbaar en in zin plaats werd Sjaak de Wild gekozen. Zo is het bestuur weer volledig op zeven leden en kunnen ze aan de slag om de vereniging draaiende te houden. De voorzitter bedankte Anton Blom voor zijn inzet voor de GSV en bood hem een boeket bloemen aan.
Het punt daarna was de toekomstvisie die ook goedgekeurd werd door de vergadering.
De van Brouwershaventrofee werd door Wim Ippel uitgereikt aan Ies Roeland.

Als laatste volgde de rondvraag, Willem Kuijntjes meldde aan om mee te helpen achter de bar nadat Ron Collé dat al eerder op de avond had gedaan.
Arie Verhoef maakte het bestuur er op attent dat ze moesten uitzien naar een jubileumcommissie voor het 100-jarig bestaan over zeven jaar. Het bestuur beloofde dit in de volgende vergadering te bespreken. Cees Duizer gaf de voorzitter en daarmee het gehele bestuur een compliment voor de wijze dat ze de vereniging leiden.
Tot slot sloot de voorzitter om ongeveer half tien de vergadering met een speciaal dankwoord voor het barpersoneel die ook tijdens en na de vergadering voor ons natje en droogje zorgde.