Jaarvergadering 6-7-2020

05 - 07 - 2020

Maandag 6 juli a.s. kunnen we eindelijk onze jaarvergadering houden.

We hopen dat veel leden de gang naar ons clubhuis maken want ons clubhuis is dan ook voor de eerste keer open na de coronacrisis.

UITNODIGING ALGEMENE

JAARVERGADERING GSV 2020

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Gorinchemse Scheidsrechter Vereniging op maandag 6 juli 2020.

Aanvang 19.30 uur in clubhuis

“de Blaaspijp”. 

Agenda:

 • Opening door de voorzitter
 • Vaststellen agenda
 • Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 2019 en najaarsvergadering 2019                                                                                   
 • (tekstuele opmerkingen schriftelijk indienen uiterlijk 2 juli)
 • Ingekomen stukken
 • Jaarverslag secretaris
 • Verslag kascontrole commissie
 • Jaarverslag en begroting penningmeester
 • Onderscheidingen
 • Spelregels van Brouwershaventrofee 
 • Pauze
 • Toekomstvisie GSV
 • Vaststellen contributie en donatie 2021
 • Zilveren fluit
 • (Her) benoeming diverse commissies
 • Royement
 • Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar: Wim van den Berg en Johan Luiken                                                                           
 • Het bestuur stelt voor om als penningmeester te benoemen: Henri ‘t Lam                                                                                       
 • Hiertegen kunnen tot 2 juli 2020 tegenkandidaten gesteld worden
 • Uitreiking van Brouwershaven trofee
 • Rondvraag
 • Sluiting