JAARVERGADERING GOED BEZOCHT

07 - 07 - 2020

Nadat de jaarvergadering enkele keren uitgesteld moest worden door de coronacrisis konden we deze op maandag 6 juli j.l. eindelijk houden. Nadat de voorzitter iedereen welkom had geheten vroeg hij een minuut stilte voor de leden die vorig jaar waren overleden. Het bestuur was verheugd dat er zoveel leden naar de vergadering waren gekomen, er was ook een nieuw jeugdig lid aanwezig die zich kort voor de vergadering aanmeldde. In de nazit van de vergadering werd er nog een lid opgegeven, we heten beide leden van harte welkom binnen onze vereniging en we hopen dat ze het naar hun zin krijgen. De agenda werd conform het voorstel aangenomen, de notulen van de jaarvergadering en de najaarvergadering werden zonder wijzigingen aangenomen. Er waren geen ingekomen stukken en het jaarverslag van de secretaris werd zonder wijzigingen aangenomen. Griedo Bel voerde het woord namens de kascommisie en vond dat de boeken in orde waren. Dirk de Ruiter trad na drie jaar af als commissielid en hij wordt opgevolgd door Ton Harte die zich vrijwillig aanmeldde. Daarna volgde het financieel jaarverslag wat zonder wijzigingen werd aangenomen, voor de begroting waren enkele vragen die bevredigend werden beantwoord. Hierna werd ook de begroting aangenomen, het bestuur bedankte Henk van Hoogdalem en Nico Hardenbol voor het opstellen van het jaarverslag en de begroting. Er waren vier mensen 25 jaar lid van onze vereniging, Ed Berendsen en Floor Golverdingen waren niet aanwezig zij krijgen op een later tijdstip het speldje uitgereikt. Barend van Herwijnen werd toegesproken door Wim Ippel en zijn vrouw speldde het speldje op zijn overhemd en kreeg een boeket bloemen overhandigd. Wim Kant werd ook toegesproken door Wim Ippel, die het speldje opspelde en hem een boeket bloemen overhandigde. Daarna volgde Cor van Bruggen die 60 jaar lid is van onze vereniging, hij werd toegesproken door Wim Kant en kreeg een herinnering en een boeket bloemen overhandigd. Na deze jubilarissen werden eerst de spelregels gemaakt voor de van Brouwershaventrofee en volgde de pauze. In de pauze werden er loten verkocht voor een verloting. Na de pauze volgde nog een verrassing voor een tweetal leden van de GSV. Henk van Hoogdalem werd na goedkeuring van de vergadering benoemd tot lid van verdienste van onze vereniging. Hij werd onder belangstelling van zijn vrouw Esther, zijn zoon en kleindochtertje toegesproken door Wim Ippel die opsomde waarom deze onderscheiding. Hij kreeg een herinnering aangeboden en Esther kreeg een boeket bloemen. Henk kreeg ook nog een attentie aangeboden voor zijn vele werk van de afgelopen tijd. Er was nog een verrassing voor een tweede lid van de GSV, Wim Kant somde op wat die allemaal deed en nog doet voor de vereniging. Hij noemde haar de moeder van de GSV en zei dat ze nadat ze al lid van verdienste was zich nu erelid mocht noemen. De vergadering stemde hiermee in en een verbaasde Tonny de Wit kreeg uit handen van Wim Kant een herinnering en Jaap kreeg een boeket bloemen. De toekomstvisie werd na een opmerking over de naam zonder wijziging goedgekeurd. De contributie en donatie voor 2021 moest goedgekeurd worden, het bestuur stelde voor om de contributie de komende vijf jaren met € 2,- te verhogen. Na de uitleg dat dit dan voor 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025 geldt dus ieder jaar € 2,- verhoging werd dit voorstel goedgekeurd. De zilveren fluit wordt ieder jaar uitgereikt aan een lid voor zijn verdienste voor de GSV, dit jaar koos het bestuur voor Wilbert de Boon. Wim Kant sprak hem toe en overhandigde hem de fluit en een boeket bloemen. De commissies werden allen herbenoemd en er waren dit jaar geen royementen. Bij de bestuursverkiezing waren Wim v.d. Berg en Johan Luiken aftredend en herkiesbaar, er waren geen tegenkandidaten dus werden ze herkozen. Voor functie van penningmeester werd Henri 't Lam voorgesteld, er waren geen tegenkandidaten dus werd hij gekozen. Hierna is het bestuur bijna voltallig, er wordt nog gezocht naar een algemeen bestuurslid. De uitreiking van de van Brouwershaventrofee werd door Ben Wirken gedaan die ook de vragen had opgesteld. Hij somde voor iedereen op hoeveel hij of zij er goed had en de man met de meeste goede antwoorden was Henri 't Lam en hij kreeg de trofee overhandigd. Voor de rondvraag riep de voorzitter Ans Ippel naar voren en overhandigde haar een boeket bloemen voor haar vele werk in coronatijd. Arie Verhoef had een mededeling over het darten en klaverjassen tijdens de rondvraag. Omdat dit seizoen vroegtijdig was afgebroken wordt er geen eindstand opgemaakt en gaat het in september verder. Dit werd goedgekeurd door het bestuur. De voorzitter bedankte tot slot iedereen voor zijn inbreng en sloot hiermee de vergadering. In de nazit met een hapje en een drankje werden de loten getrokken, Sjaak de Wild liet de mensen een lot trekken voor de prijzen. Nadat alle prijzen getrokken waren en Sjaak iedereen bedankt had voor het kopen van de loten kon de conclusie zijn dat de GSV de grote winnaar was.
Wim Kant